Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Tudomány
2011-01-17 13:09:00

A polémia feloldása – megtérés

Az akadémiai doktor szerint nincs evolúció

Pauk János genetikust, növénykutatót kérdeztük a hit és tudomány közötti kapcsolatról. Az akadémia doktor szerint az evolucionista és kreacionista hívők közti vita megoldása az előbbiek meghajlása a Biblia előtt.

–  Rendszeresen tart előadásokat a hit és a tudomány kapcsolatáról...

– Sokáig az volt az uralkodó nézet és még napjainkban is él ez a vélekedés, hogy hinni a templomban kell, a tudományt pedig laboratóriumokban művelni. Eszerint a hit és tudomány között nincs semmi kapcsolat. A tudománytörténet azonban nem ezt igazolja. Ha Pascalra, Carl Linnére, a növényrendszertan megalkotójára vagy a genetika atyjára, Gregor Mendelre gondolunk, vagy a maiak közül a német Werner Gittre, akkor láthatjuk, hogy a hit és tudomány nem összeegyeztethetetlen, sőt. A hitbeli élet – a biblikus gondolkodás – nem gátja, hanem katalizátora a tudomány művelésének. Bár meg kell mondani, kultúránkban annyira materializálódtunk, hogy sokan az ilyen szavak hallatán valamiféle sötétségre gondolnak.

– Saját munkáját tekintve ezt hogyan fordítaná le?

– Ha saját munkámra gondolok, azt tudom mondani, hogy a hit és a tudomány között komoly kapcsolat van. Amikor a biblikus hitben élő kutató meglátja a szinkront a teremtett világ, és a Biblia között, a tudományos munkához szükséges motiváció nem meggyengül, hanem hatványozódik benne. Nyugodtam kimondható, van keresztyén tudományos gondolkodás.

– Ön szerint milyen kapcsolat áll fenn a teremtés és az evolúció között?

– Kérdésében úgy érzem, ott szerepel az a feltételezés, hogy az evolúció folyamata és a teremtés ötvözhető. Kétségtelen, hogy a mai magyar tudományos életben, elsősorban Pierre Teilhard de Chardin nyomán sok vallásos tudós vallja, hogy Isten az evolúció folyamata által alakította ki a világot és ez még ma is tart. Ez a teista evolúció nézete, miszerint ötvözhető a teremtés és az evolúció. Több okból sem fogadom el ezt a nézetet. Egyrészt azért, mert a teista evolucionisták, a Biblia értelmezésében túlságosan „lazán”, nem biblikus módon értelmezik a dolgokat. Megfigyelhető, hogy az evolúciós elmélet fényében értelmezik a Bibliát, vagyis számukra az evolúció bibliamagyarázati elvként szerepel. Ez azonban a Biblia üzenetének megcsonkításához, félreértelmezéséhez vezet. A teista evolucionisták több bibliai állítást nem vesznek komolyan.

– Például?

– Isten azt mondja, hogy az Ige által alkotott, szerintük az evolúció segítségével. Isten azt mondja, hogy fajokat alkotott és a folyamat akkor lezárult, szerintük az evolúció a rendező elv, ami napjainkban is tart. A Biblia szerint a világmindenség, beleértve a Földet is, készen állt elő a Teremtő „műhelyéből”, szerintük „félkészen”. A Biblia szerint az első emberpár nem az állatvilágból fejlődött ki, hanem eleve Isten a maga képére és hasonlatosságára formálta őket, szerintük ez sem így történt, noha ezt a tényt Jézus is megerősítette. Vagyis számos olyan bibliai tényt érint a teista nézet, ami ütközik azzal, amit Isten jónak látott velünk tudatni a Bibliában. Ezek után nem csoda, hogy a teista evolúciós nézet vallóinak különös nézeteik vannak a bűnesetről, a megváltásról, a világmindenség újjáteremtéséről, ami egyébként a teremtésről szóló beszámoló ellenpárjaként a Biblia egész üzenetének keretét képezi.

– Ön azt állítja, hogy Biblia alapján nem tartható a teista evulúció, amit a katolikus egyház elfogad, és sok protestáns hívő is?

–  A Biblia a kezdeteket illetően a világ teremtéséről beszél, és ezt nemcsak Mózes első könyvében teszi, hanem az Ó- és Újszövetség egyéb helyein is. Talán a legmegdöbbentőbb egy nem hívő embernek az lehet, hogy az utalások teljes összhangban állnak. Ezekből kiindulva számomra lehetetlen arra a következtetésre jutni, hogy az evolúció kerekét a Teremtő olajozta illetve működteti még ma is. Amint mondtam, és olvassuk a Bibliában, a teremtett világ, a Biblia leírása szerint, teremtés által állott elő. A Biblia pedig Isten kijelentése. A hívő emberek elsősorban nem a bizonyított tények miatt fogadják el a Bibliát és annak igazságait, hanem mert a Szentlélek Isten meggyőzte őket a Biblia isteni eredetéről. Ezért válik számukra legfontosabb tekintéllyé. Ha a teista evolúciót fogadnám el, szembekerülnék a Biblia számos állításával, amit természetesen szeretnék elkerülni.

– Az evolúció és a kreacionizmus hívei között heves viták zajlanak szerte a világon. Tapasztalata szerint mennyire van jelen ez a polémia Magyarországon?

– Egyre inkább jelen van. A polémiából a helyes kiutat a helyes igazodás adná meg. A hívő emberek számára nincs más kiindulópont a tudomány művelésében sem, mint a Teremtő kijelentése, a Biblia. A nem hívő emberek a Bibliát nem fogadják el, ezért a polémia egészen biztos a legvégső időkig megmarad. Persze van egy dinamikus elvi lehetősége minden hitetlen embernek – a megtérés. A Bibliából tudjuk, ez is Isten ajándéka. Innen számítva a polémia feszültsége feloldódhat, ha a hitre jutott ember meghajol a Biblia tekintélye előtt.

– A teista evolúció híveinek, akik szerint nem Isten teremtette az evolúciót, ezek szerint meg kell térniük? Ők nem hitre jutott emberek?

– A hitre jutott emberek azok, akiket Isten megajándékozott a Bibliába vetett bizalommal. Ezek az emberek Jézus Krisztust személyes megváltójukként szeretik és urukként tisztelik. A hitre jutott embereknek a Biblia szabályozza gondolkodását, szavait és tetteit, s igyekeznek mindent Isten dicsőségére tenni. Azt hiszem, természetes, hogy a hitben élő emberek gondolkodása, viselkedése nem állhat ellentétben a Bibliával. Ha mégis így van, mert találkozhatunk ilyen példával is, akkor kiigazításra van szükség, azaz igazodni kell a vezérfonalhoz.

– A NASA kutatói új életformát találtak. Mennyire változtathatja ez meg az élet eredetével kapcsolatos jelenlegi nézetet?

– A Wolfe-Simon által vezette kutató csoport, kaliforniai Mono-tóban felfedezett baktériumról van szó, aminek lényege, hogy a baktérium DNS-éban és fehérje molekuláiban foszfor helyett arzént találtak. A felfedezésen túl, ezt az izolátumot laboratóriumban, arzénban gazdag táptalajon is tenyésztették és a baktérium in vitro körülmények között is beépítette az arzént molekuláiba. A felfedezés továbbgondolásában, egyes kémikusok szerint, az arzén előfordulása, különösen a más bolygókon történő életkeletkezésnek kedvezne. A földi körülményeknél lényegesen alacsonyabb hőmérsékleti körülmények között az arzén stabilabb molekulaalkotó lehetne, mint a foszfor.

– Önt is meggyőzték ezek a tudományos következtetések, spekulációk az élet más típusú keletkezését illetően?

– Röviden szólva nem, de elméleti síkon korai még messzemenő következtetéseket levonni. A tudományban a felfedezéseket részletes kísérletek követik. Ezt a baktériumot, életkörülményeit – feltehetőleg – még több laboratórium is megvizsgálja, hasonlóan az élet keletkezését érintő feltételezéseket is. A közleményeket figyelemmel kísérjük majd, de a bibliai leíráson alapuló „kezdetet”, ez a hír egyáltalán nem, vagy csak közvetve érintheti. A hétköznapi vitákból azonban nem úgy tűnik, hogy a Bibliát mindenki elfogadja. Sőt elfogadott dolog, hogy a Biblia tudományos dolgokban nem illetékes. Sőt a Biblia sem állítja magáról, hogy tudományos mű, de tagadhatatlan, hogy vannak benne a természetet érintő, ha úgy tetszik, tudományos jellegű kijelentések, melyek ugyanúgy igazak, mint a történelmi, hittani vagy erkölcsi kategóriákba sorolható állításai. A keresztyén embernek ezeket a figyelembe kell venni és ezen a nyomon kell keresni az összefüggéseket.

 

-ott-

Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére

További cikkek Evolúció
 • A darwinizmus elakadt – összeomlik az evolúcióelmélet?
 • Itt a bizonyíték: hogyan festett a neandervölgyi ember?
 • Felbecsülhetetlen leletek kerültek elő a szekrényből
 • Honnan származnak a zsidók?
 • Ezért halt ki a neandervölgyi ember
 • A bajok eredete - mi a gond az evolúcióval?
 • Svájci kutatók: pontos terv szerint készül az ember
 • Ma teremtették a világot
 • Ki akarják tiltani a teremtés-tant az iskolákból
 • Gondolkodó páviánok: újabb evolúciós tabu dőlt meg?

 • A hét java

  © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.